Fijne feestdagen

Fijne kerst

Middels deze weg wil ik iedereen hele fijne feestdagen toewensen en al het beste voor 2018

 

Rob Riekwel

FAB West Nederland

Kifid: ‘Inzicht in contract- en vergelijkingsrente maken boeteberekening voldoende controleerbaar’

KIFID_logo_2015

De Geschillencomissie van Kifid heeft deze week uitspraak gedaan in twee klachten van consumenten over de berekening van boeterente door Direktbank. Beide klanten wilden het rentecontract tussentijds openbreken en vinden de boeterente die de bank rekent onterecht respectievelijk te hoog. De Geschillencommissie oordeelt dat Direktbank aan de hand van de contract- en vergelijkingsrente voldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe de boeterente is berekend. Andere variabelen zoals fundingkosten en winstmarge hoeven niet te worden meegenomen.

 

Kifid: ‘Inzicht in contract- en vergelijkingsrente maken boeteberekening voldoende controleerbaar’

De consumenten in deze twee klachtprocedures tegen Direktbank, onderdeel van ABN Amro, hebben een hypotheek afgesloten in respectievelijk 1998 en in 2006. Ze willen die tussentijds wijzigen per augustus 2016 respectievelijk oktober 2016. De Geschillencommissie stelt vast dat voor beide consumenten het geldende recht van vóór 14 juli 2016 van toepassing is. Beide hypotheken zijn voor die tijd afgesloten. De nieuwe boeteregels zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn MCD zijn op 14 juli 2016 in werking getreden. Die zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. Dat de datum van het openbreken van het hypotheekcontract na 14 juli 2016 zou liggen, doet daar niets aan af.

 

Klanten in het ongelijk gesteld

De klagende consumenten vinden dat de boeteberekening van de bank onvoldoende transparant en controleerbaar is dan wel dat de boeterente niet is gebaseerd op de werkelijke kosten. De Geschillencommissie geeft hen geen gelijk. Ze constateert dat Direktbank voor berekening van de boeterente gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde ‘netto contante waarde’-methode uit de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Volgens deze Gedragscode moeten de variabelen in de boeteberekening voor de consument controleerbaar zijn.

 

Onder die variabelen in de Gedragscode moeten volgens de Geschillencommissie de contractrente en de vergelijkingsrente worden verstaan. Aangezien Direktbank in de boeteberekening in beide rentes inzicht heeft gegeven, is die berekening voor de klanten voldoende controleerbaar.

 

Andere variabelen

In een eerdere uitspraak, in een zaak tegen Nationale-Nederlanden, keek de Geschillencommissie ook nog naar de fundingkosten en de winstmarge. Nu constateert ze dat die niet onder de variabelen van de Gedragscode vallen en dus buiten beschouwing kunnen worden gelaten als wordt geoordeeld over de controleerbaarheid van de boeteberekening die onder regelgeving van voor 14 juli 2016 vallen. Deze lijn zal de Geschillencommissie doortrekken in latere uitspraken.

 

Overigens hebben beide consumenten hun hypotheek bij Direktbank uiteindelijk niet overgesloten. Ze hebben dus ook geen boeterente hoeven te betalen.

 

Bron AM-Web 16 december 2017

Verzekeraars duidelijker over medische acceptatie

verbond verzekeraars

Verzekeraars en medisch adviseurs hebben begin deze maand vernieuwde informatie gepresenteerd om consumenten meer inzicht te geven in wat er allemaal komt kijken bij medische acceptatie. “Hoe duidelijker wij daarover communiceren, des te kleiner de kans op misverstanden.”

 

Verzekeraars duidelijker over medische acceptatie

“Uit consumentenonderzoek weten we dat het lang niet altijd voor iedereen duidelijk is waarom zij een gezondheidsverklaring moeten invullen en wat ze allemaal moeten melden”, zegt Marit Rijken, beleidsadviseur Inkomen bij het Verbond. “Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een verkeerd of onvolledig beeld ontstaat, waardoor later problemen kunnen optreden die zowel voor de klant als de verzekeraar vervelend zijn.”

 

Toegankelijk animatiefilmpje

Om te komen tot goede en eenduidige informatie, hebben het Verbond van Verzekeraars en de beroepsvereniging van medisch adviseurs in de private verzekeringssector (GAV) de handen ineengeslagen en een uitgebreide nieuwe bron van informatie ontwikkeld. Dat gaat van een kort toegankelijk animatiefilmpje met de meest basale, laagdrempelige informatie tot een overzicht met verdiepende, soms heel specifieke vragen en antwoorden.

 

Vroegere gezondheidsklachten

Drie belangrijke adviezen aan de invuller klinken luid door in alle informatie: wees volledig, wees open en eerlijk en wees niet bang om melding te maken van klachten, ziektes en aandoeningen van nu en uit het verleden. Over dat laatste zegt Max Hendriks, die al bijna twintig jaar medisch advies geeft aan verzekeraars: “Maak je bij het invullen geen grote zorgen. Het is zeker niet zo dat je geen verzekering kunt afsluiten als je gezondheid wat minder goed is, of als je vroeger klachten hebt gehad. Bijna iedereen krijgt op een moment in zijn of haar leven toch wel te maken met een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Het overgrote deel van de mensen kan gewoon een verzekering afsluiten. In sommige gevallen zal de verzekeraar wel andere voorwaarden stellen.”

 

Opname in handboek Keurmerk

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), de kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeraars, heeft ervoor gekozen om de nieuwe communicatie als norm op te nemen in de eerstvolgende herziening van het handboek, waarschijnlijk in april 2018. Daarnaast hebben het Verbond en de GAV andere koepels die regelmatig vragen krijgen over de gezondheidsverklaring, zoals artsen- en patiëntenorganisaties, opgeroepen de informatie ook via hun eigen kanalen te verspreiden.

 

Bron AM Web 10 december 2017

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

pensioen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gelijk gebleven op 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 105% naar 106%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van verzekeringsmakelaar Aon.

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

De rente steeg in november iets op de korte looptijden en daalde licht op de langere looptijden. Gemiddeld leidde dat tot een rentedaling van circa één basispunt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef gelijk op 2,6%. Door de daling van de rente op de lange looptijden steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 0,6%.

 

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad steeg met een procentpunt. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, die een jaar geleden nog 98% was, staat nu op 106%.

 

Vermogen licht gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens licht in november. Door de daling van de rente op de lange looptijden stegen de langlopende obligaties in waarde. Per saldo noteerde de vastrentende waardenportefeuille + 0,7%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies. Aandelen in opkomende markten deden het slechter met een verlies van 2,1%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,3%.

 

Consolidatie pensioenfondsen

Door verdere consolidatie van het aantal pensioenfondsen daalt het aantal pensioenfondsen rap richting de 200. Tegelijkertijd zijn er algemene pensioenfondsen (APF-en) bijgekomen. Veel pensioenfondsen zijn in 2017 bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ondergebracht. Bij APF-en gebeurt dat meestal in eigen kringen. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden gerund.

Wet-Hillen ondanks fel verzet oppositie de kop ingedrukt

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Een belastingvoordeel voor woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, gaat geleidelijk toch verdwijnen. De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag met 87 tegen 56 stemmen besloten de wet-Hillen af te schaffen, ondanks fanatieke pogingen van oppositiepartijen met urenlange debatten de stemming te verhinderen.

 

Wet-Hillen ondanks fel verzet oppositie de kop ingedrukt

Een Kamermeerderheid van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en GroenLinks vindt dat huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek niet meer anders behandeld hoeven te worden dan andere woningbezitters. De wet-Hillen moest het aflossen stimuleren, maar die prikkel is niet meer nodig. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten de afbouw over dertig jaar uit te smeren.

 

Aflosboete

50PLUS, dat zich tot fel tegenstander ontpopte, spreekt van een aflosboete. Mensen die steeds braaf hebben afgelost zouden nu opeens worden gestraft. Samen met de PVV wilde de partij de stemming donderdag verhinderen, en de wet zo met in ieder geval een jaar vertragen, door 35 uur lang te debatteren. Maar de Kamer stak daar uiteindelijk een stokje voor. Kamerlid Martin van Rooijen van de ouderenpartij hield het na bijna 4,5 uur praten voor gezien. Zijn collega Edgar Mulder van de PVV stopte na ruim twee uur noodgedwongen. Toen werd hij gestuit door de VVD die een geslaagd ordevoorstel deed om de spreektijd te beperken.

 

De critici vinden dat de wet door de Kamer is ‘gejast’. Van Rooijen spreekt over een ‘zeldzaam onzorgvuldige’ gang van zaken. Hij hoopt dat de Eerste Kamer, die nu aan zet is, de wet tegenhoudt.

AFM wil actieve transparantie bij schadeverzekeringen

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat financieel dienstverleners hun klanten altijd informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen op schadeverzekeringen. De toezichthouder pleit voor deze actieve provisietransparantie in een reactie op de consultatie over de implementatie van de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

 

AFM wil actieve transparantie bij schadeverzekeringen

De richtlijn verzekeringsdistributie (de Europese Insurance Distribution Directive, IDD) schrijft financieel dienstverleners nu geen volledige actieve transparantie voor. Ze moeten klanten informeren over de wijze waarop ze beloond worden. De hoogte hoeven ze alleen vertellen als klanten daarnaar vragen. Ook moeten ze die bekendmaken als ze directe beloning ontvangen in de vorm van een fee of een abonnement. De AFM wil echter dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren, ook als de provisie via de verzekeringspremie wordt betaald.

 

Lastige vraag

De waakhond is bang dat er twee groepen klanten ontstaan. Wie vraagt naar de hoogte van de provisie kan kritische tegendruk bieden. Consumenten die niet informeren naar de beloning blijven onwetend over de premie die zijn indirect betalen, aldus de AFM.

 

“De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd”, aldus de toezichthouder in een persbericht. “Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat.”

 

Wens van consument

Volgens de AFM sluit actieve transparantie aan bij de wens van consumenten. Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat 87% van de ondervraagden wil dat financieel dienstverleners hen actief wijzen op advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. De toezichthouder schrijft in zijn reactie op de consultatie dat er geen redenen zijn in het belang van de klant om hem niet actief te informeren over de ontvangen provisie.

 

De richtlijn verzekeringsdistributie treedt op 23 februari 2018 in werking. Vandaag sluit de internetconsultatie die de overheid heeft ingesteld. De AFM is tot nu toe de enige partij die een reactie heeft geüpload.

 

Op de am:dag op 21 november in Utrecht heeft de AFM een sessie over de richtlijn verzekeringsdistributie. Toezichthouders Anne de Groot en Dianne Nap lichten de belangrijkste normen voor adviseurs uit de IDD toe

Kabinet berust niet in uitstel ‘aflosboete’

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Het kabinet ziet nog mogelijkheden om de afschaffing van een belastingvrijstelling voor afgeloste hypotheken, in de volksmond inmiddels de ‘aflosboete’, toch volgens plan in te voeren. De oppositie leek vertraging te hebben afgedwongen, maar staatssecretaris Menno Snel (Financiën) mikt nog steeds op 1 januari 2019.

 

Kabinet berust niet in uitstel ‘aflosboete’

Het kabinet wilde haast maken met de afschaffing van de zogeheten wet-Hillen omdat de al overbelaste Belastingdienst tijd nodig heeft om dat vervolgens uit te voeren. Snel wilde de maatregel daarom uiterlijk 23 november door de Tweede Kamer loodsen in een pakket met andere voorstellen. Maar de Kamer, onder leiding van 50PLUS, bedong dat de wet-Hillen afzonderlijk wordt behandeld en wil bovendien eerst nog deskundigen horen.

 

Snel legt zich nog niet bij de dreigende vertraging neer. Hij had de tegenslag “niet verwacht”, maar ziet nog mogelijkheden om op schema te blijven.

3 nov Nieuws Kifid hanteert normen ‘redelijkheid en billijkheid’ uit nieuwe boeteregels ook bij rentewijziging

KIFID_logo_2015

Banken en andere geldverstrekkers die na 14 juli 2016 op verzoek van de klant een tussentijdse rentewijziging doorvoeren, moeten bij de berekening van de boeterente de normen voor ‘redelijkheid en billijkheid’ volgen uit de nieuwe boeteregels van de AFM-leidraad. Die regels zijn opgesteld voor vervroegd aflossen, maar de Geschillencommissie van Kifid hanteert ze ook als de klant om een rentewijziging vraagt. Dat blijkt uit een recente uitspraak in een klacht tegen Nationale-Nederlanden Bank.

 

Kifid hanteert normen ‘redelijkheid en billijkheid’ uit nieuwe boeteregels ook bij rentewijziging

De AFM-leidraad gaat over hoe banken na 14 juli 2016 de boeterente moeten berekenen bij vervroegd aflossen. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Mortgage Credit Directive (MCD). De leidraad geldt niet voor rentewijzigingen waarbij de hypotheek verder ongewijzigd wordt voortgezet. Volgens Kifid moeten banken echter wel dezelfde normen voor ‘redelijkheid en billijkheid’ in acht nemen bij de berekening van de boertrente.

 

Fictieve aflossing

Kifid beschouwt de aanpassing van de rente op verzoek van de klant als een ‘fictieve’ aflossing. De boeteregels zelf zijn daarom niet van toepassing. “De bank mag de boeterente dan ook naar eigen inzicht berekenen, zolang de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet worden overschreden”, stelt Kifid in een persbericht.

 

Eerlijk en objectief

Voor de beoordeling van ‘de redelijkheid en billijkheid’ van de boeterenteberekening maakt de Geschillencommissie wel gebruik van de uitgangspunten van de nieuwe boeteregels. Die luiden dat een vergoeding voor een vervroegde aflossing eerlijk en objectief moet zijn. Ook mag de boete niet hoger zijn dan het financiële nadeel voor de kredietgever.

 

Kifid kiest deze lijn in alle toekomstige zaken waarbij zich een geschil voordoet over de boeteberekening bij een rentewijziging. Voorwaarde is wel dat de rentewijziging is gedaan na 14 juli 2016.

 

Zaak tegen NN Bank

De Geschillencommissie hanteerde deze uitleg onlangs voor het eerst in een zaak tegen Nationale-Nederlanden Bank. De consument had een rentevastperiode van 10 jaar die afliep op 1 januari 2019. Hij betaalde 5,5% rente over een hypotheek van € 814.000. In oktober 2016 verzocht hij NN Bank dit te wijzigen naar een rentevastperiode van 20 jaar, waarvoor 2,9% rente gold. De bank berekende vervolgens een boeterente die volgens de klant ruim € 23.000 te hoog was. In deze uitspraak maakt de Geschillencommissie geen herberekening, omdat tijdens de zitting bleek dat de klant uiteindelijk heeft afgezien van het aanbod voor rentewijziging. Er is geen boeterente betaald en dus is er volgens Kifid geen sprake van schade voor de consument.

‘Aflosboete’ huizenbezitters in gang gezet voor 2019

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Gisteravond meldde het AD dat volgens Haagse bronnen het nieuwe kabinet waarschijnlijk met grote haast een einde zal maken aan de belastingvrijstelling op een afgelost huis. Vandaag heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën na de ministerraad bevestigd dat de ‘aflosboete’ voor huizenbezitters niet eerder wordt ingevoerd dan in 2019, zoals in het regeerakkoord staat. Wel begint het kabinet al met de voorbereiding, omdat de Belastingdienst er extra tijd voor nodig heeft,

 

‘Aflosboete’ huizenbezitters in gang gezet voor 2019

Het AD had het gisteravond over geruchten vanuit Den Haag dat Rutte III haast wil maken met de afschaffing van de Wet-Hillen, terwijl in het regeerakkoord de invoering pas in 2019 is voorgesteld. Vandaag is gebleken dat de eerste stappen zijn gezet om de wet af te schaffen. Die wet regelt dat woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, een belastingvoordeel genieten.

 

Aflosboete

Het kabinet-Rutte III wil van die regeling uit 2005 af. Bij nieuwe hypotheken ben je immers verplicht om af te lossen, als je de rente van de lening wil aftrekken. Oppositiepartijen schreeuwen moord en brand. Zij vinden dat met het afschaffen van de Wet-Hillen mensen worden gestraft die juist hun best deden de hypotheekschuld af te lossen Ze spreken dan ook van een aflosboete.

 

Kostengrens NHG met ruim 8% omhoog

attachment-huis-hypotheek-272x193

Financiële planning

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000, een toename van ruim 8%. Dit jaar lag de grens nog op € 245.000. Voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden aangebracht, ligt de grens voor NHG komend jaar op maximaal € 280.900.

 

Kostengrens NHG met ruim 8% omhoog

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de NHG, benadrukt dat verduurzaming van woningen noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. In het nieuwe regeerakkoord spreken de coalitiepartijen de ambitie uit om 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. In 2050 moeten alle 6 miljoen huizen groen zijn. Het Waarborgfonds wil dit stimuleren met € 15.000 meer bestedingsruimte voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

 

69% met NHG

Het fonds maakte bovendien de cijfers bekend over de eerste drie kwartalen van 2017. In deze periode is van het aantal verstrekte hypotheken binnen de kostengrens van € 245.000 circa 69% met NHG verstrekt. Het aantal afgesloten NHG-hypotheken is min of meer gelijk als in dezelfde periode vorig jaar.