Fijne feestdagen

Fijne kerst

Middels deze weg wil ik iedereen hele fijne feestdagen toewensen en al het beste voor 2018

 

Rob Riekwel

FAB West Nederland

Kifid: ‘Inzicht in contract- en vergelijkingsrente maken boeteberekening voldoende controleerbaar’

KIFID_logo_2015

De Geschillencomissie van Kifid heeft deze week uitspraak gedaan in twee klachten van consumenten over de berekening van boeterente door Direktbank. Beide klanten wilden het rentecontract tussentijds openbreken en vinden de boeterente die de bank rekent onterecht respectievelijk te hoog. De Geschillencommissie oordeelt dat Direktbank aan de hand van de contract- en vergelijkingsrente voldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe de boeterente is berekend. Andere variabelen zoals fundingkosten en winstmarge hoeven niet te worden meegenomen.

 

Kifid: ‘Inzicht in contract- en vergelijkingsrente maken boeteberekening voldoende controleerbaar’

De consumenten in deze twee klachtprocedures tegen Direktbank, onderdeel van ABN Amro, hebben een hypotheek afgesloten in respectievelijk 1998 en in 2006. Ze willen die tussentijds wijzigen per augustus 2016 respectievelijk oktober 2016. De Geschillencommissie stelt vast dat voor beide consumenten het geldende recht van vóór 14 juli 2016 van toepassing is. Beide hypotheken zijn voor die tijd afgesloten. De nieuwe boeteregels zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn MCD zijn op 14 juli 2016 in werking getreden. Die zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. Dat de datum van het openbreken van het hypotheekcontract na 14 juli 2016 zou liggen, doet daar niets aan af.

 

Klanten in het ongelijk gesteld

De klagende consumenten vinden dat de boeteberekening van de bank onvoldoende transparant en controleerbaar is dan wel dat de boeterente niet is gebaseerd op de werkelijke kosten. De Geschillencommissie geeft hen geen gelijk. Ze constateert dat Direktbank voor berekening van de boeterente gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde ‘netto contante waarde’-methode uit de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Volgens deze Gedragscode moeten de variabelen in de boeteberekening voor de consument controleerbaar zijn.

 

Onder die variabelen in de Gedragscode moeten volgens de Geschillencommissie de contractrente en de vergelijkingsrente worden verstaan. Aangezien Direktbank in de boeteberekening in beide rentes inzicht heeft gegeven, is die berekening voor de klanten voldoende controleerbaar.

 

Andere variabelen

In een eerdere uitspraak, in een zaak tegen Nationale-Nederlanden, keek de Geschillencommissie ook nog naar de fundingkosten en de winstmarge. Nu constateert ze dat die niet onder de variabelen van de Gedragscode vallen en dus buiten beschouwing kunnen worden gelaten als wordt geoordeeld over de controleerbaarheid van de boeteberekening die onder regelgeving van voor 14 juli 2016 vallen. Deze lijn zal de Geschillencommissie doortrekken in latere uitspraken.

 

Overigens hebben beide consumenten hun hypotheek bij Direktbank uiteindelijk niet overgesloten. Ze hebben dus ook geen boeterente hoeven te betalen.

 

Bron AM-Web 16 december 2017

Verzekeraars duidelijker over medische acceptatie

verbond verzekeraars

Verzekeraars en medisch adviseurs hebben begin deze maand vernieuwde informatie gepresenteerd om consumenten meer inzicht te geven in wat er allemaal komt kijken bij medische acceptatie. “Hoe duidelijker wij daarover communiceren, des te kleiner de kans op misverstanden.”

 

Verzekeraars duidelijker over medische acceptatie

“Uit consumentenonderzoek weten we dat het lang niet altijd voor iedereen duidelijk is waarom zij een gezondheidsverklaring moeten invullen en wat ze allemaal moeten melden”, zegt Marit Rijken, beleidsadviseur Inkomen bij het Verbond. “Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een verkeerd of onvolledig beeld ontstaat, waardoor later problemen kunnen optreden die zowel voor de klant als de verzekeraar vervelend zijn.”

 

Toegankelijk animatiefilmpje

Om te komen tot goede en eenduidige informatie, hebben het Verbond van Verzekeraars en de beroepsvereniging van medisch adviseurs in de private verzekeringssector (GAV) de handen ineengeslagen en een uitgebreide nieuwe bron van informatie ontwikkeld. Dat gaat van een kort toegankelijk animatiefilmpje met de meest basale, laagdrempelige informatie tot een overzicht met verdiepende, soms heel specifieke vragen en antwoorden.

 

Vroegere gezondheidsklachten

Drie belangrijke adviezen aan de invuller klinken luid door in alle informatie: wees volledig, wees open en eerlijk en wees niet bang om melding te maken van klachten, ziektes en aandoeningen van nu en uit het verleden. Over dat laatste zegt Max Hendriks, die al bijna twintig jaar medisch advies geeft aan verzekeraars: “Maak je bij het invullen geen grote zorgen. Het is zeker niet zo dat je geen verzekering kunt afsluiten als je gezondheid wat minder goed is, of als je vroeger klachten hebt gehad. Bijna iedereen krijgt op een moment in zijn of haar leven toch wel te maken met een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Het overgrote deel van de mensen kan gewoon een verzekering afsluiten. In sommige gevallen zal de verzekeraar wel andere voorwaarden stellen.”

 

Opname in handboek Keurmerk

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), de kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeraars, heeft ervoor gekozen om de nieuwe communicatie als norm op te nemen in de eerstvolgende herziening van het handboek, waarschijnlijk in april 2018. Daarnaast hebben het Verbond en de GAV andere koepels die regelmatig vragen krijgen over de gezondheidsverklaring, zoals artsen- en patiëntenorganisaties, opgeroepen de informatie ook via hun eigen kanalen te verspreiden.

 

Bron AM Web 10 december 2017

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

pensioen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gelijk gebleven op 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 105% naar 106%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van verzekeringsmakelaar Aon.

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

De rente steeg in november iets op de korte looptijden en daalde licht op de langere looptijden. Gemiddeld leidde dat tot een rentedaling van circa één basispunt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef gelijk op 2,6%. Door de daling van de rente op de lange looptijden steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 0,6%.

 

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad steeg met een procentpunt. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, die een jaar geleden nog 98% was, staat nu op 106%.

 

Vermogen licht gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens licht in november. Door de daling van de rente op de lange looptijden stegen de langlopende obligaties in waarde. Per saldo noteerde de vastrentende waardenportefeuille + 0,7%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies. Aandelen in opkomende markten deden het slechter met een verlies van 2,1%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,3%.

 

Consolidatie pensioenfondsen

Door verdere consolidatie van het aantal pensioenfondsen daalt het aantal pensioenfondsen rap richting de 200. Tegelijkertijd zijn er algemene pensioenfondsen (APF-en) bijgekomen. Veel pensioenfondsen zijn in 2017 bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ondergebracht. Bij APF-en gebeurt dat meestal in eigen kringen. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden gerund.